circle
circle

Tillsyn & Ansvar

 

Osséen Försäkringsmäklares verksamhet är planering, förmedling och service när det gäller våra uppdragsgivares behov av skadeförsäkring. Vår verksamhet, försäkringsförmedlarens, regleras av bestämmelser i Lagen om försäkringsförmedling (SFS 2018:1219). Med förmedlare avses fysisk person anställd av eller anknuten till Osséen Försäkringsmäklare som har rätt att förmedla försäkring. Se här nedan.

Registrerings- och tillsynsfrågor: Osséen Försäkringsmäklare AB är registrerat hos Bolagsverket som förmedlare av skadeförsäkring. Uppgifter om detta kan inhämtas därifrån på följande sätt:

Postadress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.

Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40

Webbplats: bolagsverket.se

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och kan på begäran lämna upplysning om anställd hos Osséen Försäkringsmäklare har tillstånd att förmedla försäkring och vilket slag av försäkringar som får förmedlas. Uppgifter om detta kan inhämtas därifrån på följande sätt:

Postadress: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.

Fax: 08-24 13 35

Webbplats: fi.se

E-post: finansinspektionen@fi.se

Vårt ansvar mot våra kunder om Osséen Försäkringsmäklare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen så är Osséen Försäkringsmäklare ersättningsskyldig för skada som drabbat kunden. Om kunden vill göra anspråk på skadestånd måste förmedlaren underrättas om det inom skälig tid efter det att kunden märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Osséen Försäkringsmäklares skadeståndsskyldighet begränsas vid varje skada till det belopp som utgår ur den ansvarsförsäkring som lagen kräver att förmedlaren ska ha. Osséen Försäkringsmäklares ansvarsförsäkring finns tecknad hos QBE Insurance (Europe) Limited

Försäkringsnummer: PISFM0019

Försäkringshavare: Svenska Försäkringsförmedlares Förening.

Högsta ersättning som kan lämnas ur ansvarsförsäkringen är SEK 30 000 000 per skada och SEK 60 000 000 per år. Klagomål till Osséen Försäkringsmäklare AB Om kunden vill klaga på Osséen Försäkringsmäklares hantering så ska kontakt tas med den som är klagomålsansvarig och anmäld som sådan till Finansinspektionen. Klagomålsansvarig hos Osséen Försäkringsmäklare AB är: Fredrik Wirhester Tel: 08-545 165 84, E-post fredrik.wirhester@osseen.se. Osséen Försäkringsmäklare AB har en policy för klagomålshantering som de anställda känner till. Svar på inlämnat klagomål lämnas senast efter 14 dagar. Frågor om att framställa klagomål kan ställas till Svenska Försäkringsförmedlares förening.

Telefon: 08-98 79 72

Fax: 08-98 50 08

Webbplats: sfm.se

E-post: info@sfm.se