circle
circle

Tillsyn & Ansvar

 

Osséen Försäkringsmäklare AB (Osséen) är ett försäkringsförmedlarföretag registrerat hos Bolagsverket och godkänt av Finansinspektionen som även är tillsynsmyndighet. Inom Osséen finns försäkringsförmedlare som är registrerade som förmedlare av samtliga typer av försäkringar. Osséen är oberoende av försäkringsgivarintressen och varken äger eller ägs av något försäkringsbolag. Finansinspektionen är på begäran skyldig att upplysa om en anställd hos förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och eventuella begränsningar i tillståndet.

Som försäkringsförmedlare omfattas Osséen av ansvarsförsäkring i försäkringsbolaget QBE Europe SA / NV, Filial Sverige. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Osséen kan ådra sig vid försäkringsförmedling. Som kund har du rätt att rikta skadeståndsanspråk direkt till försäkringsbolaget.

Eventuella klagomål som uppstår i samband med försäkringsförmedling framförs muntligen eller skriftligen till klagomålsansvarig Fredrik Wirhester, fredrik.wirhester@osseen.se, Box 17045, 167 17 Bromma, tel. 08-545 165 84. Vi tar varje klagomål på största allvar och behandlar ärendet skyndsamt och meddelar snarast om ärendet beräknas ta längre tid än 14 dagar. Klagomålet behandlas genom att information kring händelsen inhämtas från de berörda. Därefter sker en bedömning om vem som bär skulden för det inträffade och den som klagar informeras om vad som skett och hur det kan rättas till. Finns efter det fortfarande missnöje med Osséen kan ärendet prövas av ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller allmän domstol. Observera dock att ARN endast prövar tvister som rör konsumenter.

Osséen arbetar som rådgivare i försäkringsfrågor som icke anknuten distributör. Osséen har inga kvalificerade aktieinnehav hos något försäkringsbolag. Grunden för ersättning till Osséen är i normala fall 15 % av den premie som förmedlas avseende företags- och fastighetsrelaterad försäkring. Vidare är grunden för ersättning till Osséen i normala fall 10 % av premien som avser förmedlade transport- och fordonsrelaterade försäkringar. Ersättning vid förmedlad tjänsterese- eller sjukvårdsförsäkring är i normala fall 10 % av premien. Ersättning utgår så länge som giltigt försäkringsavtal finns som har förmedlats av Osséen.

 

Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, finansinspektionen@fi.se, www.fi.se

Bolagsverket 
851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se.